logo

Stadgar för FJR 1300 Club Sweden, antagna vid årsmötet 2008, ändrade vid årsmötet 2010, 2011 samt 2014.


§1. Mål och medel Svenska FJR klubben.
I dessa stadgar kallad klubben är en kamratlig och partipolitiskt obunden sammanslutning av ägare till Yamaha FJR 1300 motorcyklar (aktiv medlem) och familjemedlemmar (passivmedlem) till ägare. Klubben har till ändamål att främja motorcyklismens intresse samt tillvarata medlemmarnas intresse i olika mc-frågor. Klubben är ansluten till SMC.

§2. Medlemskap
Medlem i klubben kan alla med intresse för FJR 1300 bli. Person som önskar bli medlem i klubben skall inge skriftlig ansökan om medlemskap till styrelsen. Medlem som önskar utträda ur klubben, gör anmälan härom till styrelsen. Även medlem i ägarens familj kan bli medlem i klubben.

§3. Medlemsavgift
Aktiv och passiv medlemsavgift bestäms av årsmötet.

§4. Verksamhetsår
Verksamhets- och räkenskapsår räknas från den 1 januari till och med 31 december 

§5. Revision
Klubbens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av två(2) revisorer, vilka utsetts av årsmötet för en tid av ett(1)år. Räkenskaperna skall vara avslutade med balans-och resultat räkning innan årsmötet. 2014-06-01

§6. Årsmötet
Ordinarie årsmöte hålls före utgången av juni månad. På detta möte skall följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande att leda mötets förhandling
2. Val av mötes sekreterare
3. Fråga om mötets stadgeenligt utlysande
4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
5. Årsberättelse samt kassaberättelse
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande
9. Val av kassör sekreterare samt ledamöter.
10. Val av två revisorer
11. Val av minst två personer att utgöra valberedning, vara en är ordförande= sammankallande.
12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
13. Övriga frågor, som enligt §8 stadgeenligt skall behandlas I övrigt står det styrelsen fritt att lägga till ytterligare punkter på dagordningen, som skall bifogas med kallelsen till årsmötet.

§7. Kallelse
Kallelse till årsmötet och annat allmänt möte skall publiceras på klubbens hemsida minst tre veckor före mötet.

§8. Motioner
Fråga som önskas behandlas på årsmötet och annat allmänt möte, skall för att kunna upptas på föredragningslistan skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 10dagar före mötet.

§9. Allmänt möte
Styrelsen kan, när den befinner erforderligt, kalla till allmänt möte och skall till sådant möte när 2/3 av klubbens medlemmar därom gjort skriftlig och motiverad framställning. I kallelsen till sådant möte skall fullständig föredragningslista medfölja.

§10. Ändring av stadgar
Förslag till ändring av stadgar får endast förekomma på allmänt möte och skall minst 10dagar före mötet inlämnas skriftligen till styrelsen, som har att behandla och på allmänt möte framlägga detsamma jämte eget ytlåtande. För förslagets antagande fodras, att detsamma biträddes av minst 2/3 av de avgivna rösterna. 2014-06-01

§11 Rösträtt
Rösträtt vid årsmötet och annat allmänt möte med en röst vardera äger alla närvarande medlemmar och familjemedlemmar, som erlagt fastställd årsavgift. Rösträtt får utövas genom fullmakt.

§12 Styrelse
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av ordförande, kassör, sekreterare samt ledamöter. Styrelsen väljs för en tid av ett eller två år. Styrelsen äger rätt att utse ledamot utan rösträtt samt att utse erforderliga arbetsorgan. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller av honom/ henne utsedd person eller att minst 2styrelsemedlemmar så fodrar. Styrelsen är beslutsmässig om minst 4 ledamöter är närvarande. Inom styrelsen äger varje ledarmot en röst. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom i personval, då lotten avgör. Om ordinarie ordförande inte är representerade på mötet, så går i 1:a hand kassören in som ersättare och i 2:a hand går sekreteraren in som ersättare för ordförande. Om ingen av dessa tre befattningar är representerade, anses mötet inte som beslutsmässigt.

§13 Styrelsens skyldigheter
Det åligger styrelsen att:
1. Organisera och leda verksamheten, sammanträden mm
2. Omhänderta klubbens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga räkenskaper samt medlemsregister
3. Förbereda ärenden som skall förekomma på allmänt möte
4. Avge verksamhets berättelse
5. Föra protokoll

§14. Medlems skyldighet
Genom sitt inträde i klubben har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse. Medlem får inte utlåna medlemskort och medlemsmärke till utomstående person.

§15 Klubbens upplösning
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och på av styrelsen väckt förslag, som minst 14dagar före mötet delgivits medlemmarna. För att beslutet skall vara giltigt fodras att minst 2/3 av klubbens närvarande medlemmar godkänner förslaget.

§16 Disposition av klubbens tillgångar
I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till någon lämplig institution. Beslut härom skall fattas samtidigt med beslut om klubbens upplösning enligt §15.